Argia funcki

De WorldOdonata

hit counter
> WorldOdonata > Zygoptera > Coenagrionidae

Argia funcki (Selys, 1854)

Hyponeura funcki Selys, 1854 [a]

Elle est décrite discrètement en note page 275 (Selys 1854a).