Azerbaidjan

De World Odonata Web

Demoiselles et Libellules du Monde entier
Accueil - Odonata - Zygoptera - Epiprocta - Genres - Espèces - Années - Pays - Thèmes
Espèces : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Libellules d'Azerbaidjan

Durand E. 2019 - Dragonfly species new or rare to the Odonata fauna of Georgia, Armenia and Azerbaijan. - J. of the Intern. Dragonfly Fund, 135.
Snegovaya N.Y. 2019 - Dragonfly (Insecta, Odonata) fauna of Nakhichevan Autonomic Republic (Azerbaijan). - J. of Intern. Dragonfly Fund, 127.